Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

W ramach ubezpieczeń majątkowych tworzymy programy ubezpieczeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia Cargo, sprzętu elektronicznego, przerw w działalności i utraty zysku, maszyn i urządzeń oraz ryzyk budowlano-montażowych. Oferujemy pomoc w zakresie consultingu ubezpieczeniowego i oceny ryzyka.


Zarządzanie ryzykiem

Jako broker ubezpieczeniowy wspieramy naszych Klientów w procesie zarządzania ryzykiem. Konsultujemy zagadnienia ubezpieczeniowe, analizujemy i oceniamy ryzyko. W zakresie ryzyk majątkowych na stałe współpracujemy z Riskonet. Riskonet to dysponujący międzynarodową siecią konsultantów nasz strategiczny partner w zakresie bezpieczeństwa mienia i ciągłości działalności. Wykonuje przeglądy i lustracje, analizuje zebrane materiały i w oparciu o wieloletnie doświadczenie dokonuje oceny ryzyka majątkowego i/lub przerw w działalności. Przedmiotem analiz są zarówno ryzyka zewnętrzne (np. zagrożenie pożarem wybuchem, powodzią, huraganem itd.) jak i wewnętrzne (np. awarie) oraz ich wpływ na ciągłość prowadzenia działalności – analizie podlega poziom narażenia na zakłócenia w prowadzeniu biznesu. Raporty Risknet są wykorzystywane przez przedsiębiorców – do rozwijania prewencji i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa organizacji lub na potrzeby zakupu ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeniowy ceni oraz uznaje raporty Riskonet i opiera się na nich w procesie przygotowania ofert ubezpieczenia mienia i utraty zysku. Riskonet zapewnia także specjalistyczne, niezależne i kompleksowe spojrzenie na zagrożenia i bezpieczeństwo. Wspiera w analizie rekomendacji ubezpieczeniowych i ich wdrożeniu. Pomaga w tworzeniu indywidulanego podejścia do ochrony biznesu, wewnętrznej polityki bezpieczeństwa mienia w oparciu o wiedzę z zakresu polskich i międzynarodowych standardów ochrony mienia. Ocena ryzyka stanowi wstęp do procesu zarządzania ryzykiem w istniejących obiektach przemysłowych, magazynowych i komercyjnych. Metodologia Riskonet może być także wykorzystana podczas projektowania nowych obiektów oraz przejęć.


Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczony majątek to jedno, ale majątek ubezpieczony na dobrych warunkach i z prawidłowo dobraną wartością środków pozwoli na szybkie odbudowanie przedsiębiorstwa w przypadku szkody. Przedmiotem ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (AR) jest mienie Klienta w postaci budynków, budowli, maszyn, urządzeń, wyposażenia, wartości pieniężnych, nakładów inwestycyjnych czy środków obrotowych. Ubezpieczenie AR obejmuje ochroną następstwa zdarzeń losowych wyraźnie nie wyłączonych. Biorąc pod uwagę specjalne potrzeby Klientów negocjujemy indywidualne zakresy ubezpieczenia w postaci specjalnych klauzul. Dbamy również o to, by zakres ubezpieczenia obejmował w odpowiedniej wysokości koszty dodatkowe w postaci poszukiwania przyczyny szkody, uprzątnięcia pozostałości, kosztów ratownictwa, prac dodatkowych, kosztów obrony sądowej i inne.


Ubezpieczenia Cargo

Ubezpieczenia ładunków w transporcie to produkt pozwalający na szybkie odzyskanie należności za uszkodzony, zniszczony lub zaginiony towar. Ubezpieczenie może obejmować przesyłki przewożone w różnych rodzajach transportu, jak również w transportach multimodalnych oraz przesyłki w trakcie międzymagazynowania. Przygotowujemy programy ubezpieczeń cargo dostosowane dla wymagań Klientów, dbając o jak najszerszy zakres ochrony dla nadawców i odbiorców przesyłek krajowych i międzynarodowych. W zależności od potrzeb, programy mogą być konstruowane w oparciu o indywidualne zgłoszenia przesyłek lub polisy obrotowe. Zakres ubezpieczenia wyznaczają Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A). Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie podjęcia czynności załadunkowych u nadawcy i trwa do zakończenia czynności rozładunkowych u odbiorcy.


Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Przygotowujemy dla naszych Klientów ubezpieczenie sprzętu elektronicznego EEI (electronic equipment insurance) - zarówno stacjonarnego, jak i przenośnego. Ubezpieczenie obejmuje skutki zdarzeń polegających na nagłej i niespodziewanej utracie, uszkodzeniu, lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu, powodujących konieczność wymiany lub naprawy. Ochroną objęte są również dane i ich nośniki, co oznacza, że ubezpieczenie można rozszerzyć na koszty odtworzenia baz danych. Ubezpieczenie EEI to rozwiązanie pozwalające na szybki zwrot kosztów powstałych na naprawę lub zakup uszkodzonego sprzętu.


Ubezpieczenia przerw w działalności i utraty zysku

W ramach uzupełnienia programów ubezpieczenia mienia, proponujemy Klientom ubezpieczenie utraty zysku wskutek zdarzeń losowych (BI – Business Interruption), podmiotom z branży produkcyjnej - ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn (MLoP – machinery loss of profit), a inwestorom – ubezpieczenie utraty przyszłego zysku inwestora (ALoP – advanced loss of profit). Produkty te zapewniają ochronę w przypadku utraty zysków na skutek zdarzeń losowych. Ubezpieczenie MLoP zabezpiecza planowany wynik finansowy na wypadek przerwy lub zakłócenia w działalności wskutek awarii maszyn, linii produkcyjnych lub ciągów technologicznych. Odpowiedzialność odszkodowawcza rozpoczyna się w momencie powstania szkody i trwa do momentu, w którym ubezpieczone przedsiębiorstwo odzyska planowany poziom przychodów. Okres odszkodowawczy określa się z uwzględnieniem czasu potrzebnego do sprowadzenia nowych maszyn lub sprowadzenia części, wymiany lub naprawy i przeprowadzenia testów. Odszkodowanie oblicza się z uwzględnieniem planowanego zysku operacyjnego i planowanych kosztów stałych. Ubezpieczeniem MLoP można objąć również zwiększone koszty działalności, ponoszone w celu minimalizacji strat. Ubezpieczenie ALoP jest warunkowane zawarciem ubezpieczenia CAR/EAR i obejmuje utratę planowanego zysku brutto powstałą wskutek opóźnionego przekazania inwestycji do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Odpowiedzialność odszkodowawcza zaczyna się w momencie przekroczenia planowanego terminu przekazania inwestycji aż do chwili przekazania inwestycji, w ramach ustalonego wcześniej maksymalnego okresu odszkodowawczego. Ubezpieczenie ALoP obejmuje zysk brutto, utracony na skutek opóźnienia spowodowanego szkodami w robotach kontraktowych. Przyczyna szkody musi się mieścić w katalogu zdarzeń objętych ubezpieczeniem CAR/EAR. Ochrona obejmuje planowany zysk oraz koszty stałe.


Ubezpieczenia maszyn i urządzeń

Ubezpieczenie MB (machinery breakdown) jest dedykowane Klientom posiadającym maszyny lub parki maszyn i obejmuje swoim zakresem uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia na skutek zdarzeń losowych w związku z eksploatacją maszyn. Ubezpieczenie to służy ochronie maszyn w trakcie wykonywania pracy i przerw lub w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych. Ochrona jest dedykowana dla maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych i ciągów technologicznych. Przygotowując program zwracamy szczególną uwagę na to, czy ochrona obejmuje zdarzenia powstałe w trakcie eksploatacji, konserwacji lub jego przemieszczania na terenie miejsca ubezpieczenia, jak również szkody wynikłe z wad materiałowych, konstrukcyjnych, błędów w obsłudze czy braku doświadczenia.</p><br/>


Ubezpieczenie maszyn budowlanych

Przedmiotem ubezpieczenia CPM (Contractors Plant Machinery) są maszyny budowlane, sprzęt, wyposażenie oraz zaplecze budowy i jest ono dedykowane dla właścicieli lub użytkowników sprzętu po przyjęciu go do eksploatacji. Ubezpieczenie obejmuje szkody rzeczowe, polegające na nagłej, nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, powstałe na terenie bazy, placu budowy, oraz w transporcie pomiędzy lokalizacjami. Na sumę ubezpieczenia składa się całkowity koszt odtworzenia (wymiany) ubezpieczonego sprzętu, wliczając w to wszelkie dodatkowe opłaty, w tym fracht i cło.


Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Doradzamy naszym Klientom w zakresie kompleksowych ubezpieczeń budowlano-montażowych. Ubezpieczenie CAR (contractor’s all risk) obejmuje straty i szkody powstałe w trakcie budowy. Ochrona ubezpieczeniowa pokrywa skutki nieprzewidzianych zdarzeń losowych i obejmuje przedmiot umowy – czyli zadeklarowane roboty budowlane na sumę stanowiącą wartość tych robót. Ubezpieczenie dotyczy wszelkich prac kontraktowych, obiektów w trakcie budowy, sprzętu, maszyn budowlanych, zaplecza oraz materiałów przyjętych do prac, oraz mienia należącego do inwestora będącego pod kontrolą wykonawcy. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona również o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim i utracony zysk. Ubezpieczenie ryzyk montażowych EAR (erector’s all risk) obejmuje ochronę dla nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych z montażem, testowaniem i uruchamianiem parku maszynowego. Ubezpieczenie to dotyczy m.in. prac kontraktowych, obiektów w trakcie montażu, sprzętu i maszyn, materiałów i obiektów zdemontowanych. Kompleksowy charakter ubezpieczenia CAR/EAR ma za zadanie zapewnić ochronę wszystkim podmiotom zaangażowanym w proces budowlany – inwestorom, wykonawcom i podwykonawcom.


Zapytaj o ofertę

Paweł Młot

Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny

pawel.mlot@polbg.com

„Minimalizacja ryzyk majątkowych to podstawa bezpiecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Naszym Klientom pomagamy zarówno właściwie dobrać zakres ochrony, jak również zapewniamy im bieżącą obsługę szkód, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie ponoszonym ryzykiem.”