Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia Finansowe

Jedną z naszych specjalizacji są programy ubezpieczeń finansowych.


Gwarancje finansowe

Prowadzisz firmę, bierzesz udział w przetargach, które wymagają zabezpieczenia? Chcesz być wiarygodnym partnerem w interesach? Zależy Ci na rozwoju przedsiębiorstwa jednocześnie zachowując stabilną sytuację finansową?

Skorzystaj z doświadczenia Polish Brokers Group w poruszaniu się na rynku gwarancji, a w zamian za zaufanie otrzymasz odpowiednio wynegocjowanie warunki, które zapewnią komfort i elastyczność, tym samym przyczyniając się do rozwoju Twojej Firmy.

Gwarancje kontraktowe są powszechnym sposobem zabezpieczenia realizacji umów, dzięki którym firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych przy nowych inwestycjach.

Jeśli natomiast Twoja firma do tej pory wnosiła zabezpieczenie realizacji kontraktów w gotówce lub w formie blokady gotówki na koncie, to możemy pomóc w zamianie ich na gwarancję i uwolnieniu zamrożonej gotówki.


Zabezpieczymy każdy etap realizacji kontraktu:

  1. Przetarg - Gwarancja zapłaty waidum
  2. Zawarcie kontraktu - Gwarancja należytego wykonania kontraktu
  3. Realizacja kontraktu - Gwarancja zwrotu zaliczki
  4. Okres powykonawczy - Gwarancja usunięcia wad i usterek

• Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium umożliwia przedsiębiorcy przystąpienie do wielu przetargów w jednym czasie bez angażowania własnych pieniędzy. Cena za tą gwarancję jest niewielka a złożenie wielu ofert pozwala na zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania zlecenia. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.


• Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, który wygrał przetarg.

Zobowiązuje ona Gwaranta do zapłacenia określonej kwoty w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wykonawcy, który odmówił naprawienia szkody wynikających z zawartej umowy. Gwarancja ta umożliwia wykonawcy zwolnienie gotówki, jest ona stosowana przy realizacji inwestycji lub sprzedaży, dostawie towarów. Treść gwarancji można w dużym zakresie dostosować do indywidualnych wymagań beneficjenta.


• Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki jest stosowana wówczas, gdy inwestor przekazuje środki pieniężne wykonawcy kontraktu na poczet wykonania kontraktu. Gwarant natomiast zobowiązuje się do wypłaty sumy gwarancyjnej w przypadku gdy wykonawca niewłaściwe wykorzysta przekazaną kwotę, nie rozliczy jej, lub nie ma możliwości jej zwrotu w przypadku niewykonania zobowiązania np. na skutek bankructwa wykonawcy.


• Gwarancja usunięcia wad i usterek

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy i stanowi zobowiązanie Gwaranta do zapłaty za wynikające z kontraktu zobowiązania wykonawcy w przypadku, gdy wykonawca nie usunie wad lub usterek po zakończeniu jej realizacji. Treść gwarancji można dostosować do indywidualnych wymagań beneficjenta.


• Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek – Gwarancja łączona

Gwarancja jest połączeniem dwóch wcześniej opisywanych gwarancji w jednym dokumencie gwarancji. Gwarant zabezpiecza w tym przypadku zarówno roszczenia wobec beneficjenta gwarancji z tytułu należytego wykonania umowy jak i usunięcia wad i usterek. Beneficjenci/Zamawiający często już w specyfikacji istotnych zamówienia warunkują konieczność przedstawienia zabezpieczenia na te dwa ryzyka, przez co powyższa gwarancja jest często stosowana.

Dużą korzyścią dla wykonawcy w przypadku zastosowania w/w gwarancji jest pewność, że po okresie należytego wykonania kontraktu bez względu na aktualną sytuację finansową Klienta będzie miał on zapewnione zabezpieczenie na okres usunięcia wad i usterek po zakończeniu inwestycji.



Zapytaj o ofertę

Arkadiusz Bury

Broker Ubezpieczeniowy

arkadiusz.bury@polbg.com

„Aranżując gwarancje ubezpieczeniowe pomagamy Klientom przejść przez każdy etap trwania kontraktu i uzyskać możliwie najniższą cenę dbając o minimalizowanie zabezpieczeń i treść gwarancji akceptowalną przez strony kontraktu.”