Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt)


OC działalności gospodarczej

Dla naszych Klientów przygotowujemy programy ubezpieczeniowe obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i użytkowaniem mienia, zarówno w reżimie kontraktowym (szkody wyrządzone kontrahentom) jak i deliktowym (szkody wyrządzone podmiotom niezwiązanym gospodarczo). Aranżowane przez nas ubezpieczenie OC uwzględnia indywidualną specyfikę prowadzonej działalności i związane z nią poszczególne ryzyka, by jak najlepiej odpowiadać potrzebom naszych Klientów. Z uwagi na zróżnicowany zakres odpowiedzialności przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, właściwa analiza ryzyka u Klienta, jak również właściwe zabezpieczenie jego interesów poprzez wprowadzenie odpowiednich rozszerzeń są kluczowe dla pełnego objęcia ochroną.


OC za produkt

Dla Klientów zajmujących się produkcją, importem i wprowadzaniem na rynek produktów wdrażamy dodatkowe rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu. W pierwszej kolejności ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody wyrządzone osobom trzecim przez produkty w zakresie przewidzianym przepisami kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Ubezpieczenie to może dodatkowo obejmować również koszty ponoszone przez Klienta (np. wycofanie produktu z rynku) lub kontrahentów (np. koszty poniesione w celu zastąpienia produktu wadliwego na wolny od wad).


OC zawodowe

Klientom należącym do grup zawodowych, które muszą spełniać szczególny obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, proponujemy rozwiązania dostosowane do specyfiki danego zawodu. Należy mieć na uwadze, że ogólne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie wystarczy do objęcia zakresem szkód wyrządzonych podczas wykonywania czynności zawodowych. Przygotowywane przez nas programy ubezpieczeniowe zarówno zapewniają Klientom ochronę przed specyficznymi roszczeniami, lecz także stanowią spełnienie obowiązków wynikających z przepisów.</p><br/>


OC przewoźnika

Przewóz drogowy towarów – czy na podstawie przepisów krajowych, czy Konwencji CMR – z uwagi na bardzo szeroki zakres odpowiedzialności stanowi działalność wymagającą zapewnienia właściwej ochrony ubezpieczeniowej. Dobrze skonstruowane ubezpieczenie OCP, chroniące interes przewoźnika i spełniające wymagania stawiane przez zleceniodawców pozwala na uniknięcie problemów w przypadku wystąpienia szkody w towarze. PBG przygotowuje programy uwzględniające terytorialny zakres przewozów krajowych, międzynarodowych i kabotażowych oraz rodzaj przewożonych ładunków, ze szczególnym uwzględnieniem towarów ATP i ADR. Dla lepszej ochrony w przypadku szkód nietypowych, (np. kradzieżowych, spowodowanych przez innych uczestników ruchu) lub ze zmodyfikowanym zakresem odpowiedzialności (np. specjalny interes w dostawie), stosujemy indywidualnie uzgadniane klauzule dodatkowe.


OC spedytora

Spedytorzy działający na zlecenie swoich Klientów mogą ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Katalog czynności określanych jako spedycyjne dotychczas nie został zamknięty, dlatego zakres odpowiedzialności spedytora stanowi wyzwanie dla towarzystw ubezpieczeniowych analizujących powstałe z tego tytułu szkody. Przygotowując programy ubezpieczeniowe dla spedytorów oceniamy indywidualnie zakres prowadzonej działalności i podejmowanych zleceń, by najlepiej dopasować ochronę do specyfiki pracy spedytora drogowego, morskiego, czy lotniczego.


D&O

Podejmowanie decyzji biznesowych jest związane z ryzykiem. Klientom szukającym ochrony dla osób zarządzających spółkami i organizacjami proponujemy ubezpieczenie D&O (Directors and Officers) zapewniające ochronę w zakresie podnoszonych wobec nich roszczeń pieniężnych, jak również kosztów obrony sądowej i innych wydatków związanych ze zdarzeniami kryzysowymi w ubezpieczonej spółce. Ubezpieczenie to pojawiło się na polskim rynku w odpowiedzi na zapotrzebowanie objęcia ochroną zdarzeń powodujących odpowiedzialność osób decyzyjnych w spółkach. Tworząc programy współpracujemy z wiodącymi na rynku ubezpieczycielami proponującymi sprawdzone rozwiązania i dbamy o to, by zakres ubezpieczenia odpowiadał wymogom Klientów, rozszerzając ochronę o klauzule dodatkowe.


Zapytaj o ofertę

Renata Korda

Broker Ubezpieczeniowy

renata.korda@polbg.com

„Odpowiedzialność cywilną naszych Klientów ubezpieczamy na najlepszych dla nich warunkach. Przygotowanie merytoryczne z zakresu prawa zobowiązań pozwala nam na dobranie właściwego zakresu ochrony oraz udzielenie wszelkiej pomocy i doradztwa w przypadku powstania szkody.”