Pracownicze programy emerytalno-oszczędnościowe

Pracownicze programy emerytalno-oszczędnościowe

Wspieramy naszych Klientów w zakresie przygotowania, modyfikacji i wdrożeń Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tworzymy dedykowane programy inwestycyjne dla Zarządu / Managerów.


Pracowniczy Program Emerytalny

PPE funkcjonuje w ramach III filara systemu emerytalnego obok IKE, IKZE oraz PPK, w oparciu o Ustawę z 2004 roku. Istota PPE polega na wpłacaniu przez pracodawcę comiesięcznych składek podstawowych w wysokości do 7% wynagrodzenia pracowników. Oprócz składek odprowadzanych przez pracodawcę pracownicy mogą odprowadzać na konto w programie tzw. składkę dodatkową, która potrącana jest przez pracodawcę z wynagrodzenia uczestnika po jego opodatkowaniu. Instytucja finansowa zarządza gromadzonymi w ten sposób środkami, dokonując inwestycji w celu pomnożenia środków pieniężnych uczestników.


Zalety dla pracodawcy:

 • składka podstawowa wpłacana przez pracodawcę zwolniona ze składki na ZUS;
 • koszty związane z oferowaniem PPE stanowią koszt uzyskania przychodu;
 • premiowanie Pracowników, którzy są najdłużej związani z pracodawcą poprzez obiektywne kryterium stażowe, np. 1, 2 lub 3 letnie zatrudnienie wymagane do przystąpienia do PPE;
 • zwolnienie Pracodawców z tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych opłacających składkę na PPE w wysokości 3,5% wynagrodzenia pracownika i partycypacją minimum 25% zatrudnionych Pracowników;
 • swobodny wybór modeli inwestowania i funduszy dostępnych w PPE;
 • zmniejszenie fluktuacji pracowników i kosztów z tym związanych.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania utworzony na podstawie Ustawy z 2018 roku. Pracodawca w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych / związkami zakładowymi wybiera Instytucję Finansową zarządzającą środkami zgromadzonymi w programie. Rachunki będą zasilane wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Gromadzone na rachunkach środki będą lokowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.


Etapy wprowadzania przepisów w życie:

 • od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (wg. stanu na 31.12.2018 r.);
 • od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (wg. stanu na 30.06.2019 r.);
 • od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019 r.);
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Zalety dla pracodawcy:

 • składka wpłacana przez pracodawcę zwolniona ze składki na ZUS,
 • koszty związane z oferowaniem PPK stanowią koszt uzyskania przychodu,
 • minimalna składka miesięczna pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika (możliwość przekazania składek dodatkowych do 2,5%)
 • zmniejszenie fluktuacji pracowników i kosztów z tym związanych.

Programy inwestycyjne dla Zarządu / Managerów

Proponujemy dodanie do np. programu ochronnego bonusu finansowanego przez pracodawcę w postaci programu oszczędnościowego w oparciu o trzy programy:

 1. Otwarcie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), w ramach którego przysługują liczne przywileje:
 2. Otwarcie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) – zalety:
 3. Dodanie funduszu inwestycyjnego (PPO) do którego zostaną przekazane pozostałe środki z przyznanego przez pracodawcę bonusu ponad limit do wykorzystania w IKZE i IKE w 2020 r. Zalety grupowego programu inwestycyjnego to niskie koszty zarządzania, brak ukrytych opłat, możliwość lokowania środków na rynkach światowych, wskazanie uposażonych, którzy otrzymają środki w razie zgonu pracownika.

Zalety dla pracodawcy:

 • koszty związane z oferowaniem programu inwestycyjnego dla Zarządu / Managerów stanowią koszt uzyskania przychodu;
 • zmniejszenie fluktuacji kluczowych pracowników dla spółki / przedsiębiorstwa;
 • możliwość zastosowania odroczenia przejścia na własność środków wpłacanych przez pracodawcę ze względu na długość zatrudnienia pracownika, tzw. Vesting;
 • dodatkowy benefit oferowany dla kluczowych pracowników w procesie rekrutacji.

Zakres wsparcia Pracowników PBG dla naszych Klientów:

 1. Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej programem emerytalno-oszczędnościowym, m.in.:
 2. Opracowanie projektu uruchomienia PPK m.in.:
 3. Podpisanie umów PPE i rejestracja programu w Komisji Nadzoru Finansowego,
 4. Wdrożenia programu emerytalno-oszczędnościowego:

Zapytaj o ofertę

Mariusz Mitka

Dyrektor ds. Programów Emerytalno-Oszczędnościowych

mariusz.mitka@polbg.com

„Z Raportu OECD wynika, że stopa zastąpienia ostatniego wynagrodzenia emeryturą wyniesie w 2050-60 roku ok. 31%. Dlatego tak ważne jest tworzenie programów emerytalnych i oszczędności”