Ubezpieczenia Finansowe, D&O, Cyber

Jedną z naszych specjalizacji są programy ubezpieczeń finansowych, D&O oraz ryzykach cybernetycznych. Dla naszych klientów wprowadzamy również ubezpieczeniowe programy typu affinity.

Ubezpieczenia Finansowe, D&O, Cyber

Gwarancje finansowe

Prowadzisz firmę, bierzesz udział w przetargach, które wymagają zabezpieczenia? Chcesz być wiarygodnym partnerem w interesach? Zależy Ci na rozwoju przedsiębiorstwa jednocześnie zachowując stabilną sytuację finansową?

Skorzystaj z doświadczenia Polish Brokers Group w poruszaniu się na rynku gwarancji, a w zamian za zaufanie otrzymasz odpowiednio wynegocjowanie warunki, które zapewnią komfort i elastyczność, tym samym przyczyniając się do rozwoju Twojej Firmy.

Gwarancje kontraktowe są powszechnym sposobem zabezpieczenia realizacji umów, dzięki którym firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych przy nowych inwestycjach.

Jeśli natomiast Twoja firma do tej pory wnosiła zabezpieczenie realizacji kontraktów w gotówce lub w formie blokady gotówki na koncie, to możemy pomóc w zamianie ich na gwarancję i uwolnieniu zamrożonej gotówki.


Zabezpieczymy każdy etap realizacji kontraktu:

 1. Przetarg - Gwarancja zapłaty waidum
 2. Zawarcie kontraktu - Gwarancja należytego wykonania kontraktu
 3. Realizacja kontraktu - Gwarancja zwrotu zaliczki
 4. Okres powykonawczy - Gwarancja usunięcia wad i usterek

• Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium umożliwia przedsiębiorcy przystąpienie do wielu przetargów w jednym czasie bez angażowania własnych pieniędzy. Cena za tą gwarancję jest niewielka a złożenie wielu ofert pozwala na zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania zlecenia. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.


• Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, który wygrał przetarg.

Zobowiązuje ona Gwaranta do zapłacenia określonej kwoty w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wykonawcy, który odmówił naprawienia szkody wynikających z zawartej umowy. Gwarancja ta umożliwia wykonawcy zwolnienie gotówki, jest ona stosowana przy realizacji inwestycji lub sprzedaży, dostawie towarów. Treść gwarancji można w dużym zakresie dostosować do indywidualnych wymagań beneficjenta.


• Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki jest stosowana wówczas, gdy inwestor przekazuje środki pieniężne wykonawcy kontraktu na poczet wykonania kontraktu. Gwarant natomiast zobowiązuje się do wypłaty sumy gwarancyjnej w przypadku gdy wykonawca niewłaściwe wykorzysta przekazaną kwotę, nie rozliczy jej, lub nie ma możliwości jej zwrotu w przypadku niewykonania zobowiązania np. na skutek bankructwa wykonawcy.


• Gwarancja usunięcia wad i usterek

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy i stanowi zobowiązanie Gwaranta do zapłaty za wynikające z kontraktu zobowiązania wykonawcy w przypadku, gdy wykonawca nie usunie wad lub usterek po zakończeniu jej realizacji. Treść gwarancji można dostosować do indywidualnych wymagań beneficjenta.


• Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek – Gwarancja łączona

Gwarancja jest połączeniem dwóch wcześniej opisywanych gwarancji w jednym dokumencie gwarancji. Gwarant zabezpiecza w tym przypadku zarówno roszczenia wobec beneficjenta gwarancji z tytułu należytego wykonania umowy jak i usunięcia wad i usterek. Beneficjenci/Zamawiający często już w specyfikacji istotnych zamówienia warunkują konieczność przedstawienia zabezpieczenia na te dwa ryzyka, przez co powyższa gwarancja jest często stosowana.

Dużą korzyścią dla wykonawcy w przypadku zastosowania w/w gwarancji jest pewność, że po okresie należytego wykonania kontraktu bez względu na aktualną sytuację finansową Klienta będzie miał on zapewnione zabezpieczenie na okres usunięcia wad i usterek po zakończeniu inwestycji.


Ubezpieczenie należności handlowych

Zakres ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia kredytu kupieckiego są bezsporne należności handlowe wynikające ze sprzedaży usług lub towarów z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczeniu nie podlega sprzedaż do osób fizycznych oraz podmiotów zależnych lub z tej samej Grupy Kapitałowej.

Ubezpieczeniem objęte będą krajowe oraz eksportowe należności handlowe.

W przypadku należności krajowych ubezpieczeniu podlegają należności łącznie z podatkiem VAT, natomiast w przypadku sprzedaży eksportowej – istnieje możliwość ubezpieczenia VAT, o ile ma zastosowanie.

Generalnie przy ubezpieczaniu należności eksportowych VAT jest wyłączony z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie należności to kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zapewnia pokrycie ewentualnych strat będących wynikiem braku płatności ze strony kontrahenta.


Korzyści z posiadania umowy ubezpieczenia należności handlowych:

 • zabezpieczenie przed niewypłacalnością oraz upadłością kontrahentów – pokrycie większości strat (poza udziałem własnym) w sytuacji braku zapłaty ze strony kontrahenta;
 • zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych – poprawa wyniku finansowego;
 • poprawa płynności finansowej;
 • zwiększenie konkurencyjności warunków sprzedaży, np. przez wydłużenie okresu udzielanego kredytu kupieckiego – korzystniejsze warunki płatności;
 • poprawa bezpieczeństwa rozwoju sprzedaży;
 • zmniejszenie kosztów związanych z weryfikacją nowych kontrahentów - ubezpieczyciel zweryfikuje wiarygodność kontrahentów, ich standing finansowy, morale płatnicze;
 • kontrola ryzyka – towarzystwo ubezpieczeń na bieżąco monitoruje ubezpieczonych kontrahentów;
 • dostęp do informacji o pogorszeniu się sytuacji finansowej kontrahentów;
 • zmniejszenie ryzyka działalności poprzez wsparcie ubezpieczyciela w ocenie ryzyka kontrahentów, windykacji i egzekucji należności – ograniczenie działań i kosztów własnej windykacji;
 • ograniczenie innych rodzajów zabezpieczeń płatności, np. gwarancji, cesji, umów poręczenia – przyspieszenie procesu sprzedaży;
 • umowa ubezpieczenia należności może stanowić zabezpieczenie zewnętrznego finansowania (kredyt bankowy, faktoring).

Ubezpieczenie D&O

Podejmowanie decyzji biznesowych jest związane z ryzykiem. Klientom szukającym ochrony dla osób zarządzających spółkami i organizacjami proponujemy ubezpieczenie D&O (Directors and Officers) zapewniające ochronę w zakresie podnoszonych wobec nich roszczeń pieniężnych, jak również kosztów obrony sądowej i innych wydatków związanych ze zdarzeniami kryzysowymi w ubezpieczonej spółce. Ubezpieczenie to pojawiło się na polskim rynku w odpowiedzi na zapotrzebowanie objęcia ochroną zdarzeń powodujących odpowiedzialność osób decyzyjnych w spółkach. Tworząc programy współpracujemy z wiodącymi na rynku ubezpieczycielami proponującymi sprawdzone rozwiązania i dbamy o to, by zakres ubezpieczenia odpowiadał wymogom Klientów, rozszerzając ochronę o klauzule dodatkowe.


Dla wszystkich przedsiębiorstw:

 • od działających lokalnie MŚP, przez spółdzielnie, spółki publiczne, państwowe, urzędy aż po międzynarodowe korporacje;
 • z włączeniem „wysokiego ryzyka”
  np. ubezpieczenia D&O członków władz spółek publicznych (w tym spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych), dla energetyki, technologii, przemysłu lotniczego, start-up’ów;
 • oraz instytucji finansowych
  np. zarządzających aktywami, funduszy hedgingowych, funduszy private equity i venture capital, banków.

Ubezpieczenie Ryzyk Cybernetycznych

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych chroni przedsiębiorstwo i ogranicza szkody w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych. Zapewnia również pokrycie kosztów odzyskiwania danych, kosztów konsultantów – ekspertów ds. informatyki śledczej, prawników oraz konsultantów PR – specjalistów, którzy doradzą i opracują odpowiedni plan działania w sytuacji kryzysowej. Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych pozwala ograniczyć dotkliwe i daleko sięgające skutki naruszenia bezpieczeństwa danych.


Koszty finansowe w przypadku odpowiedzialności firmy wobec osób trzecich:

 • koszty powiadomienia osób, których dane wyciekły (lub powiadomienia o tym zdarzeniu regulatora) o tym, że do ich danych uzyskano niepowołany dostęp;
 • koszty obrony i odszkodowań, w przypadku gdy firma (lub podmiot, któremu powierza wykonywanie pewnych czynności) spowoduje naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych lub informacji handlowych;
 • koszty obrony i odszkodowań, w przypadku gdy firma spowoduje wprowadzenie wirusa do danych osób trzecich lub systemu informatycznego osób trzecich;
 • koszty obrony i odszkodowań, w przypadku gdy firmie ukradziony zostanie kod dostępu do sieci w sposób inny niż elektroniczny;
 • koszty obrony i odszkodowań, w przypadku gdy firmie ukradziony zostanie sprzęt komputerowy, na którym przechowywane są dane osobowe;
 • koszty obrony i odszkodowań, w przypadku gdy pracownik firmy spowoduje ujawnienie danych osób trzecich.

Koszty finansowe związane z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych:

 • koszty porad prawnych i reprezentacji w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organ nadzoru ds. ochrony danych;
 • kary administracyjne za naruszenie danych nakładane przez organ nadzoru ds. ochrony danych.

Zakłócenia w działaniu sieci:

 • Pokrycie kosztów utraty zysku spowodowanego zakłóceniem działania sieci ubezpieczonego w następstwie naruszenia bezpieczeństwa danych.

Eksperckie usługi konsultingowe w zakresie it na rzecz firmy w czasie incydentu oraz po nim:

 • koszty usług świadczonych przez specjalistów informatyki śledczej zapewniające wsparcie, gdy klient podejrzewa włamanie;
 • koszty specjalistów w zakresie informatyki śledczej po incydencie naruszenia bezpieczeństwa danych, mające na celu wydanie rekomendacji w zakresie ograniczenia ryzyka wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych w przyszłości;
 • koszty usług eksperckich w celu ustalenia, czy dane elektroniczne można odtworzyć, ponownie zgromadzić lub stworzyć od nowa.

Wsparcie merytoryczne w celu ochrony i odbudowy reputacji firmy po włamaniu:

 • koszty konsultacji eksperckich, mających na celu zapobieżenie ewentualnym niekorzystnym wpływom głośnych incydentów lub zminimalizowanie ich skutków;
 • koszty konsultacji eksperckich, mających na celu zminimalizowanie utraty reputacji przez pracownika firmy (np. członka zarządu, któremu powierzono ochronę danych).

Próba szantażu:

 • Pokrycie kosztów niezależnych doradców, w celu ustalenia okoliczności szantażu, jak również kwoty okupu na rzecz osoby trzeciej grożącej ujawnieniem poufnych informacji bezprawnie uzyskanych z baz danych ubezpieczonego.

Działalność multimedialna:

 • Pokrycie szkód i kosztów obrony prawnej poniesionych wskutek naruszenia praw ochrony własności intelektualnej osoby trzeciej w związku z treściami przekazywanymi za pośrednictwem mediów cyfrowych.

Dla kogo ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych:

Każde przedsiębiorstwo i organizacja, która przechowuje, przetwarza lub przesyła dane jest narażona na ich elektroniczną lub fizyczną kradzież lub zaatakowanie jej systemów.


• Branża usługowa (w tym turystyczna, hotelarska, telekomunikacyjna itd.) – odpowiada za bezpieczeństwo przetwarzanych i przesyłanych danych swoich klientów. Dodatkowe obowiązki i sankcje administracyjne wynikają wprost z prawa telekomunikacyjnego.


• Instytucje finansowe - banki, spółki kredytowe, towarzystwa ubezpieczeniowe są przedmiotem najczęstszych ataków hakerów. Przechowują one dane osobowe, finansowe oraz zarządzają rachunkami swoich klientów.


• Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej – podmioty zarządzające infrastrukturą związaną z mediami i ich przesyłem (spółki energetyczne, wodo-kanalizacyjne, ciepłownicze czy zarządzania infrastrukturą miejską). Działają one w oparciu o zautomatyzowane systemy, które mogą stać się celem cyberataku. Z uwagi na prowadzoną sprzedaż do klientów końcowych firmy te gromadzą i przetwarzają ogromne ilości danych osobowych, danych transakcji płatniczych, itd.


• Urzędy wszystkich szczebli, a w szczególności urzędy prowadzące obsługę obywateli oraz zarządzanie bazami danych, zawierającymi obszerne zbiory danych osobowych obywateli oraz ich mienia oraz dane kluczowe dla funkcjonowania administracji.


• Służba zdrowia – gromadząca i przetwarzająca zarówno dane osobowe, finansowe, jak przede wszystkim wrażliwe dane medyczne pacjentów. Dodatkowo na atak narażone są szpitalne systemy i aparatura medyczna.


• Firmy Handlowe/sklepy internetowe – przechowują informacje o klientach, w tym numery kart kredytowych i debetowych. Sprzedaż przez Internet jest coraz bardziej popularna, a firmy docierają do klientów z całego świata. Ze względu lokalne przepisy poszczególnych obszarów prawnych oraz Standardy Bezpieczeństwa Danych Branży Kart Płatniczych (PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standards), firmy te narażone są na grzywny i kary.


• Firmy posiadające placówki i biura w USA - Europejskie firmy z oddziałami w Stanach Zjednoczonych lub przechowujące tam swoje dane poniosą dotkliwe konsekwencje w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych. Muszą one spełnić wymogi określone w prawie 46 stanów i regulacje branżowe oraz Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) dla spółek notowanych na giełdzie.


• Szkoły i uczelnie – gromadzące i przetwarzające dane osobowe kandydatów i uczniów..


Zapytaj się o ofertę

Paweł Karcz

Broker Ubezpieczeniowy

pawel.karcz@polbg.com

„Aranżując gwarancje ubezpieczeniowe pomagamy Klientom przejść przez każdy etap trwania kontraktu i uzyskać możliwie najniższą cenę dbając o minimalizowanie zabezpieczeń i treść gwarancji akceptowalną przez strony kontraktu.”

Pakiet
Medyczny online

Pakiety medyczny On-line

Sprawdź oferty grupowych pakietów pracowniczych.
Skontaktuj się indywidualnie lub wejdź na medipakiet.pl