Aplikuj
Asystent Brokera Ubezpieczeniowego
Warszawa
Umowa o pracę
Pełny etat
Do Twoich obowiązków będzie należeć:
 • przygotowania materiałów do zapytań ofertowych,
 • wdrażania nowych programów ubezpieczeniowych,
 • przygotowania raportów, analiz, zestawień według instrukcji,
 • bieżącego kontaktu z Klientami oraz Ubezpieczycielami,
Oczekujemy:
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point),
 • analitycznego myślenia,
 • gotowości do rozwijania kompetencji pracy w zespole,
 • zdolności nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych,
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • sponsorowany program opieki medycznej,
 • dobrowolne ubezpieczenie na życie,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę pracy,
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując, prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polish Brokers Group Sp. z o.o. na potrzebę ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, które Spółka będzie przeprowadzać w okresie najbliższych 6 miesięcy. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.

Klauzula przetwarzania danych osobowych: 🔽

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby chronić Dane Osobowe Kandydatów do pracy. Poniższa informacja, zawiera szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób dbamy o dane oraz prawa naszych Kandydatów podczas prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polish Brokers Group Sp. z o.o. (dalej PBG) 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 42.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania przez PBG Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu PBG przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

PBG będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz PBG Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym PBG powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z PBG, które świadczą takie usługi jak: obsługa kadrowo-płacowe, księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do podmiotów mających siedzibę w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto PBG będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z PBG

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

PBG będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji lub zakończenia procesu rekrutacji.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

• sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;

• żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

• żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,

• przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami: Inspektor Ochrony Danych: Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@pbg.pl (z dopiskiem rekrutacja).