Polityka Prywatności

Z dniem 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO.

Polish Brokers Group Sp. z o.o. od początku dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Realizacja wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Polish Brokers Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-205, ul. Młynarska 42 (dalej „PBG”).

Jak się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez PBG inspektora danych osobowych.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie na podstawie wypełnionego formularza kontaktowego umieszczonego na naszych stronach www, w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym pracownikiem lub też mailowo lub w innej formie elektronicznej czy też w innej formie. Przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak dane identyfikacyjne, dane adresowe jak miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, w tym adres email lub numer telefonu , dane przekazane przez Państwa konieczne do świadczenia przez nas usług /wykonania umowy oraz inne dane jakie będziemy wymagać przy zawieraniu umowy, wymagane od nas na podstawie ciążących na nas obowiązków prawnych lub które pozyskamy od Państwa w trakcie jej wykonywania a które będą przetwarzane w celach określonych poniżej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Możemy przetwarzać twoje dane w następujących celu:

a) w celu zawarcia lub wykonania łączącej Państwa z nami umowy w tym zapewnienia należytej jakości świadczenia usług, dokonywania rozliczeń. Podanie Państwa danych jest dobrowolne ale bez podania przez Państwa tych danych nie będzie możliwym należyte świadczenie usług, wykonanie umowy lub jej zawarcie czy też skuteczne udzielenie pomocy, odpowiedź na Państwa pytania lub kontakt z Państwem ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO)

b) zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych, obsługi twoich zgłoszeń lub reklamacji( podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO);

c) obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)( podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) lub f) RODO) ;

d) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych jak np. podatkowych, rachunkowych, sprawozdawczych czy też archiwizacji danych oraz ich przetwarzania przez okres przewidziany w takim obowiązkiem prawnym, oczywiście tylko w zakresie w jakim jesteśmy do tego zobowiązani ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO);

e) Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PBG ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO) , którym może wyrażać się przez:

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi naszych usług, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją odrębną zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy i przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 b) RODO
 • windykacja należności a także ustalenia, zabezpieczenia, i dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przeciwko roszczeniom do czasu w którym roszczenia te nie wygasną
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • oraz zapewnienie rozliczalności wykonania obowiązków prawnych (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

f) Jeśli się na to zgodzisz, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • marketingu usług podmiotów powiązanych z Administratorem lub jego kontrahentów czy też podmiotów trzecich

Za Twoją zgodą ofert.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

g) w pozostałych celach na które udzielił/a Pan/Pani nam swoją zgodę, o ile nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w oparciu o inną podstawę (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit a) RODO).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Obok danych koniecznych do zawarcia umowy, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec PBG w zakresie przetwarzanych danych?

Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) twoje żądania spełnimy, o ile nie będziemy mieć podstaw lub obowiązku ich dalszego przetwarzania.
Posiadasz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. jednakże tylko jeśli takie przesłanie okaże się technicznie możliwe.
Jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych, przed cofnięciem wobec nas Twojej zgody.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, :

 • gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • w stosunku do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

a) upoważnionym służbom i organom państwowym w tym samorządowym, np. Policja, organy ścigania, sądy.

b) podmiotom świadczącym na rzecz administratora różnego rodzaju zewnętrzne usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową czy hosting oraz usługi IT. Podobnie też w ramach naszego uzasadnionego interesu prawnego spowodowanego koniecznością obrony, ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, Państwa dane mogą zostać przekazane do naszego ubezpieczyciela czy też brokera/pośrednika ubezpieczeniowego w zakresie w jakim będzie to konieczne dla realizacji tego właśnie interesu prawnego. Dane te mogą zostać udostępnione innym dostawcom usług zaopatrujących PBG w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację zawartych m.in. z Państwem umów oraz zarządzanie naszą organizacją takie jak dostawcy usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym.

c) Powierzamy też dane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

a) Przechowujemy Twoje dane osobowe co do zasady przez okres trwania rozmów negocjacji i innych czynności podejmowanych w celu zawarcia umowy a po jej zawarciu przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, chyba że przepis prawa przewiduje dłuższy okres przetwarzania.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PBG zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

W przypadku danych wykorzystywanych przez nas w ramach naszego uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane tak długo jak interes ten istnieje a w przypadku roszczeń, do czasu ich wygaśnięcia.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską .

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).