Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia maszyn i urządzeń

W ubezpieczeniu maszyn i urządzeń kluczowe jest by sprzęt chroniony był w trakcie eksploatacji, konserwacji lub jego przemieszczania na terenie miejsca ubezpieczenia. Dbamy by ubezpieczenie obejmowało wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia. Suma ubezpieczenia powinna być ustalona na podstawie ceny zakupu nowej maszyny oraz kosztów frachtu, montażu i wszystkich innych opłat w pełni zabezpieczając w przypadku poniesienia szkody.

Ubezpieczenie maszyn budowlanych (CPM)

Aranżując ubezpieczenia maszyny i urządzeń obejmujemy programem ubezpieczeniowym  urządzenia i maszyny w czasie ruchu bądź postoju,  montażu, demontażu na stanowisku pracy, załadunku, rozładunku oraz w czasie dokonywania przez posiadacza napraw oraz czynności konserwacyjnych.

Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CAR/EAR)

Doradzamy naszym Klientom w zakresie kompleksowych ubezpieczeń budowlano-montażowych.  Mogą one zapewnić ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację robót budowy – montażu, czyli zarówno inwestorom, zleceniodawcom jak i wykonawcom oraz podwykonawcom. Tworzony program może być rozszerzony o szereg ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną wykonawcy za szkody wobec osób trzecich, ryzykiem utraty planowanego zysku czy ubezpieczenia przedmiotu ochrony w związku z wykonywaniem robót budowlano – montażowych.

Ubezpieczenia środków trwałych

Przy konstruowaniu programu ubezpieczenia mienia doradzamy Klientom jak właściwie dobrać wartość ubezpieczanych środków trwałych (wartość: brutto, netto, odtworzeniowa i rzeczywista). Każdorazowo, zgodnie z potrzebami Klienta, wzbogacamy program o szereg specjalistycznych klauzul.

Ubezpieczenia Cargo

Proponujemy ubezpieczenia cargo dedykowane w zakresie ubezpieczeń mienia w transporcie krajowym i zagranicznym. Tworząc program uwzględniamy specyfikę transportowanego mienia, miejsc załadunku i rozładunku oraz dostosowujemy indywidualne klauzule oraz Instytutowe Klauzule Ładunkowe.

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Tworzymy programy  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego, przenośnego, komputerów i smartfonów, sprzętu medycznego, oraz szeregu typów sprzętu specjalistycznego. Ubezpieczenie obejmuje też dane oraz ich zewnętrze nośniki.

Ubezpieczenia gotówki

Aranżując program ubezpieczenia gotówki uwzględniamy szeroki zakres produktów ubezpieczenia od rabunku i kradzieży z włamaniem, w transporcie oraz kradzieże w niewyjaśnionych okolicznościach.

Ubezpieczenia utraty zysku

Tworzymy programy ubezpieczenia utraty zysku które uzupełniają programy ubezpieczenia mienia. Ważnym elementem programów jest sposób obliczania zysku utraconego, plany odszkodowawcze oraz szybkość wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenia środków obrotowych

Przygotowując program ubezpieczeń środków obrotowych doradzamy jakie, zgodnie ze specyfiką działalności Klienta oraz branży, przyjąć sumy ubezpieczenia (np. według cen zakupu lub kosztów wytworzenia). Program uzupełniamy o dedykowane klauzule dodatkowe.

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie rolne to pakiet ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych dla osób fizycznych (rolników) posiadających gospodarstwo rolne. Pozwala kompleksowo, ubezpieczyć  budynki, mienie ruchome, zwierzęta gospodarskie, pojazdy wolnobieżne, a także odpowiedzialność cywilną związaną z posiadaniem gospodarstwa rolnego i w życiu prywatnym.

Ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii

Dla firm takich jak farmy fotowoltaiczne lub wiatrowe proponujemy ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii w zakresie utraconych przychodów oraz finansowych skutków przerw w pracy na skutek zdarzeń losowych.